Generalforsamling maj 2008

Referat fra AAA’s ordinære generalforsamling den 20. maj 2008.

AAA’s formand, Freddy Ridderhaugen indledte med at byde velkommen til de 18 fremmødte til generalforsamlingen på Aktionsgruppens nye adresse i LPSF’s faglige klubhus på Dortheavej, og takkede fagforeningen for gæstfriheden. Samtidig sendtes en varm tak til TIB for mange gode år i huset, ”den gamle smedje” i Valby.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 4. Beretning fra bestyrelsen 5. Regnskab og budget 6. Indkomne forslag - Oplæg om strategi for AAA, herunder mediestrategi 7. Valg af bestyrelse og suppleanter 8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent

Gorm Christiansen blev valgt, og konstaterede at GF var lovlig og rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Valg af referent

Anne Richter (dagsorden pkt. 1-5), og Janne Hansen (pkt. 6-8) blev valgt.

3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Referatet godkendt.

4. Beretning fra bestyrelsen

Da formanden netop var hjemvendt fra Latinamerika, afholdt Janne Hansen på bestyrelsens vegne den mundtlige beretning. Hun opsummerede bestyrelsens skriftlige beretning for 2007/2008, som blev uddelt, og kan ses her. Aktionsgruppens vigtigste udadvendte arbejde i perioden : at få hjemmesiden op at stå, deltagelse i planlægningen af EWHN konferencen i Bologna, årsmødet, arbejdspladsbesøg, 28. april. Desuden kritik af partsaftalen om psykisk arbejdsmiljø samt første version af anerkendelsesdirektivet, – og aktiviteter i den sammenhæng. Ressourcerne har været rimeligt få. Derfor er det gået noget ud over de administrative opgaver, herunder medlemskartoteket.
Diskussion : Claus, 3F Nordøstsjælland : Ønsker tillykke med den nye hjemmeside, god og nem at gå ind på. Ang. 28. april : Lidt trægt arrangement, brug for bedre koordinering med LO Storkbh.s miljøudvalg. Fagforeningen tilbyder hjælp/aktivister til næste år, eller evt. et arrangement i Helsingør. Freddy, AAA : 28. april blev ikke annonceret og pressedækningen var ringe. Skal forbedres næste år. Henrik F., LPSF : Bød AAA velkommen til det faglige klubhus, og takkede TIB for at huse Aktionsgruppen gennem årene. Roste bestyrelsen for alt det frivillige arbejde der ydes. Ang. LO Storkøbenhavns miljøudvalg : også her er der ressource problemer, og der har været hyppige formandsskift på det seneste. Nu har man uddelegeret opgaverne. Henrik er koordinator vedr. 28. april. Hjemmesiden : Foreslår at Aktionsgruppens sangbog lægges ind. Janne, AAA : Bred enighed om at 28. april ikke var godt nok denne gang. Måske vi skal søge tilbage til rødderne. Oprindeligt var 28.4 en mindedag for en stor arbejdsulykke i Canada, hvor initiativet startede. – Nu internationalt. Hjemmesiden : Fagforeninger, der afholder åbne arrangementer om arbejdsmiljø opfordres til at kontakte AAA for at annoncere på hjemmesiden. Niels Erik, 3F Slagelse : Ros til bestyrelsen. Trist at bladet ikke er mere, men hjemmesiden er en nødvendighed i dag. Den er rigtig god. De holder 28. april i Slagelse – varierende omfang og omtale. I år megen omtale i de lokale medier, selvom selve arrangementet ikke var så stort. Aktionsgruppen har ofte stået for meget kreative indslag. Anerkendelsesdirektivet : trods alt godt at 9 af 13 områder med krav om arbejdsmiljøuddannelse på dansk niveau nu er kommet med. – Takket være mange aktive i netværkene, herunder AAA. Gert, Malernes Fagforening : 28. april : ked af det rodede arrangement. Den med skoene er tyndslidt. Arrangementet sidste år med bus til skifteholdsarbejdspladser var fint. AAA gør det godt. Kirsten, HK Stat/Hovedstaden : 28. april drukner let, for tæt op ad 1. maj. Skal indtænke, hvad der er relevant for folk lige p.t., – skal mobilisere medlemmerne. Claus 3F : 28. april : enig med Kirsten, og husk at uddele medbragte pjecer etc. Med al respekt for Røde Horn, opfattes de nok som Frelsens hær. Gorm, Metal Hovedstaden : 28. april : Vent ikke på temaer fra LO, kommer tit meget sent – ofte bare ”sikkerhed og sundhed for alle”. Næste år skal Aktionsgruppen ta’ inititativet, og LO Storkbh. vil bakke op. Foreslår at dagsorden omkring 28. april sættes på AAA årsmødet først i 2009. Roser Aktionsgruppen for initiativer m.v. omkring partsaftalen om psykisk arbejdsmiljø samt anerkendelsesdirektivet. Viser styrken i dette brede netværk. Flot resultat. Var selv i folketingets arbejdsmiljøudvalg vedr. anerkendelsesdirektivet for både Metal Hovedstaden og LO Storkbh. Henrik, LPSF : Har januar som fixpunkt for 28. april. Vent ikke på LO. Kirsten, HK Stat :: Anerkender beretningen generelt og hilser fra HK Stat/Hovedstaden. De arbejder på at sende en repræsentant til EWHN konferencen, som også skal rapportere skriftligt. Tilbyder sin hjælp ang. IT og hjemmesiden, – er selv ”IT-nørd”. Janne, AAA : Konference tilmeldingerne ”vælter ind” lige nu, så det ligner fuldt hus, trods rimeligt høj pris. Lille usikkerhed om slutpris, som afhænger af antal deltagere på bussen fra Bologna til Milano. Freddy : EWHN konferencerne rummer 2 vigtige elementer : dels kollegial erfaringsudveksling med folk fra andre lande, dels muligheder for bredere PR til offentligheden – er jo et stort arrangement. En del AAA medlemmer er oplægsholdere på workshops, – bl.a. om migrantarbejdere og om Lean/New Public Management. Laver pressemeddelelse. Bestyrelsen ta’r hånd om forslag ang. 28. april i 2009. Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.

5. Regnskab og budget

Regnskabet omdelt. Kasserer Allan Plemans kommentarer : kontingentindtægterne er lavere end forventet. Skyldes at der ikke er blevet fulgt op på restancer. Der er brugt mange penge på hjemmesiden, men dog indenfor budgettet. Tidligere har der været en ”diverse konto”. Den er lidt af en rodekasse, så fremover præciseres udgifterne på specifikke konti. Obs. at regnskabet endnu ikke er godkendt af revisor. Regnskabet enstemmigt godkendt, forudsat at der ikke er revisor påtegninger. – I så fald indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Budget for 2008/09 omdelt. Kassererens kommentarer : Højere kontingentindtægter er forudsat. EWHN står lige nu som udgift, men udlignes som indtægt senere. Der er budgetteret med at konferencen løber rundt. Der er givet tilskud til deltagelse på EWHN konferencen til 1 person. Posten, Nyhedsbrev, dækker bl.a. over udgift til en journalist. Desuden skal det undersøges om man ønsker Nyhedsbrevet som fil eller på papir.

Bemærkninger : Freddy, AAA : Aktionsgruppen havde en aftale med en journalist, som i mellemtiden er helt booket op med arbejde for fagforeninger. Da AAA ikke er arbejdsgiver eller momsregistreret, skal der helst findes en ordning via en fagforening, som AAA betaler til. På sidste generalforsamling var oplægget vedr. Nyhedsbrev et format ca. som byggefagenes. Udgiften afhænger af den endelige form, herunder hvor mange der foretrækker en fil til at maile til SiR etc. Kirsten, HK Stat : Nyhedsbrev : Vægt udgifter til indhold frem for form. Flemming, BJMF : Forventes kontingentstigninger ? Allan, AAA : Nej. Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget.

Punkt 6. Indkomne forslag.

Udtalelse fra bestyrelsen. Udtalelsen som havde fokus på konflikten og arbejdsmiljø blandt de offentligt ansatte. Udtalelsen kan læses på aktionsgruppen.dk Bemærkninger til udtalelse : Kirsten, HK/Stat : Arbejdsvilkår ind i første afsnit. Olaf, Stilladsarbejderne : Vi – ud – s på aflønnes. Efter disse ændringer blev udtalelsen vedtaget

Oplæg om AAA’s fremtidige rolle/mediestrategi. Freddy Ridderhaugen kom med et kort oplæg til diskussion om fagbevægelsens problemer og rolle fremover. Udgangspunktet i oplægget var at vi måske er gået så langt i samarbejdstanken, at klassekampen er gået i glemmebogen. Der skal skabes en skarpere profil og der skal sættes fokus på de mange strategier på det arbejdsorganisatoriske område, som sigter på at individualisere folk og splitte kollektivet på arbejdspladsen. Freddy havde et ønske om gruppearbejde underpunktet – men grundet tiden blev dette forkastet. Der var generel interesse for et tema møde der så på de nye betingelser for arbejdsmiljø kampen, men man fandt ikke at oplægget var egnet til en generalforsamling, endvidere var der følgende bemærkninger : Der var følgende bemærkninger : Gorm, Metal Hovedstaden : Vi har ingen profil på arbejdsmiljøområdet – vi indhentes bagom ryggen på os – mere og mere kontrol. Vores Forbund er ingen hjælp fx defineres ikke hvad god Lean eller hvad dårlig Lean er. Flemming ; BJMF : Der er behov for at få fokus på arbejdstid. De gamle begreber som 8 timers hvile, arbejde & søvn skal tages frem. Kaj ; 3F Industri & Service – En god ide med fokus på, hvordan kommer AAA videre i forhold til historien – hvad har vi opnået – hvordan kommer vi videre. Henrik Forchhammer ; LPSF : Freddy oplæg er nytænkende og lægger op til en proces. Kirsten HK/Stat : For 40% af de HK-ansatte rammet emnet ledelsesstrategier mv. plet – Til et møde om Lean kom 80 tilmeldinger – grøde i medlemskredsen om disse forhold. Herefter uddelte Niels Erik Danielsen 3F-Slagelse et papir med 10 punkter til forbedringer på arbejdsmiljøområdet. Baggrunden er den tilbagerulning der er sket på arbejdsmiljøområdet. Papirer kan læses på www.aktionsgruppen.dk Kirsten, HK/Stat : – fint papir – sygedagpengeområdet skal med. Gorm ; Metal Hovedstaden – Vi skal skabe begejstring og komme ud over stepperne.
Konklusion – bestyrelsen får i opdrag at lave et møde, samler op på og arbejder videre med de 2 indlæg.

Punkt 7. Valg af bestyrelse :

Akademikere : Anne Richter ; Arbejdsmiljøkonsulent Janne Hansen ; Metal Hovedstaden, 3F-Kastrup Allan Pleman ; PROSA Thora Brendstrup ; Lægekonsulent bl.a. 3F.

Arbejdere : Henrik Jakobsen ; BJMF
Freddy Ridderhaugen ; TIB afd. 9 Allan Larsen ; LPSF Kim Bügel Nielsen ; 3F-Nordøstsjælland Suppleanter : Claus Mehlsen ; 3F-Nordøstsjælland Henrik Forchhammer ; LPSF Valg af revisorer : Ekstern : Ebbe Jensen Intern : Nanette Juhler Hansen Revisorsuppleant : Gorm Christiansen

Punkt 8. Evt.

Intet

Der er lukket for kommentarer.