Vedtægter

Hent vedtægterne som pdf fil

Vedtægter

§1. Foreningens navn.

Foreningens navn er Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere – for et bedre arbejdsmiljø. I daglig tale kaldet Arbejdsmiljøgruppen Arbejdere Akademikere (AAA).

§2. Foreningens formål.

Foreningens formål er at støtte fagligt arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladserne med supplerende og kritisk oplysning og aktiviteter ud fra medlemmernes ønsker, engagement og ressourcer.

§3. Foreningens medlemmer.

Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle, der aktivt støtter foreningens formål, og som betaler kontingent. Som kollektive medlemmer kan optages klubber, fagforeninger og andre faglige organisationer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan optage andre typer af medlemmer, evt. som støttemedlemmer uden stemmeret.

§4. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes i maj måned og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle, der har betalt kontingent. Hvert betalt kontingent giver én stemme. Generalforsamlingen indkaldes medfølgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
  4. Beretning fra bestyrelsen
  5. Regnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingenter
  8. Valg for et år af: 8 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter med møderet uden stemmeret, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

§5. Foreningens ledelse og økonomi.

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand og kasserer.

Stk. 2. Foreningen tegnes af bestyrelsen, som kan give fuldmagt til formanden og kassereren i fællesskab i forbindelse med økonomiske transaktioner.

Stk. 3. Ekstraordinær bevilling af midler kan kun finde sted på lovligt indvarslede generalforsamlinger, ordinære eller ekstraordinære.

Stk. 4. Kassereren er pligtig til at føre regnskabet på forsvarlig vis. Hos kassereren må kun være den nødvendige kassebeholdning. Overskydende beløb indsættes i et anerkendt pengeinstitut og kan kun hæves med kassererens og formandens underskrift/ skriftlige bekræftelse.

§6. Vedtægtsændringer.

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

§7. Foreningens ophævelse.

Stk. 1. Foreningen kan ophæves, hvis der på 2 generalforsamlinger med en måneds mellemrum hver gang opnås 2/3 flertal herfor. Indkaldelse til generalforsamling med henblik på foreningens ophævelse skal ske med mindst 3 ugers varsel. Ved foreningens ophævelse tilfalder foreningens midler en forening eller andet med tilsvarende formål efter generalforsamlingens ønske.

Stk. 2. Ved foreningens ophævelse skal der sikres offentlig adgang til hjemmesiden 25 år frem. Alle historiske dokumenter skal så vidt muligt sikres.

§8. Ikrafttræden.

Disse vedtægter træder i kraft den 1. juli 2022.

Vedtægter fra 1. maj 1977 revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 21. maj 1986.

Vedtægterne er ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 19.1.87.

Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamling d. 25. maj 1993.

Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamling d. 21. maj 2002.

Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamling d. 31. maj 2005.

Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamling d. 23. maj 2006.

Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamling d. 14. juni 2022.