Generalforsamling 2010

Referat fra generalforsamling i Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere onsdag den 26.maj 2010.

Der mødte 16 til generalforsamlingen som startede kl. 18 med velkomst ved formand Janne Hansen.

Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 4. Beretning fra bestyrelsen 5. Regnskab og budget 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af revisorer + suppleant 8. Eventuelt

Ad 1. Gorm Christiansen blev valgt som dirigent

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2. Dagsordenen blev godkendt

Ad 3. Henrik Forchhammer blev valgt som referent

Ad 4. Formandens beretning ved Janne Hansen :

a. Den nye sikkerhedsorganisation. Møder og referater er efter vedtagelsen af loven ikke lovpligtige, når loven træder i kraft den 1. oktober. Vi må klæde arbejdsmiljørepræsentanterne på til at opnå de bedst mulige aftaler blandt andet i forbindelse med de årlige møder der nu er lovpligtige. Regeringen forventer en besparelse på 235 millioner kr. for de private arbejdsgivere. Det er op til os i fagbevægelsen, at sikre antallet af AMR, møder, referater og handling.

b. Regeringen lægger optil en 10 årig handlingsplan ”2020” med 4 prioriterede emner :

Arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, muskel-skelet-besvær og arbejdsmiljøarbejdets organisering. Der skal lægges vægt på det positive psykiske arbejdsmiljø.

Muskel-skelet : Arbejdsgiverne vil af med vægtgrænserne. Der skal lægges vægt på dagligt samarbejde om arbejdsmiljø på det strategiske plan.

Om tidligere mål i 5 årsplanen kan siges :

Det er uvist om 20% nedsættelse af ulykker er nået.

Reduktion af Sygefraværet med relation til muskel skelet besvær skulle reduceres med 10%. Dette er ikke sket.

Reduktion af sygefravær med relation til psykisk arbejdsmiljø skulle reduceres med 10%. Dette er ikke sket.

Heller ikke mål for reduktion af støj-skader er afklarede, da det tager tid at konstatere.

c. Fokus på sygefravær har betydet jagt på de sygemeldte uden at man har kunnet tilbyde skånestillinger. Mulighedserklæringer koster mellem 500 og 3000 kr. og bruges næsten ikke. I stedet bruges de såkaldte frihåndserklæringer. Sygeperioden på 52 uger administreres hårdt så folk bliver uden indtægt hvis de er gift eller har ejerbolig eller formue over 10.000 kr. og ikke kan få kontanthjælp.

d. 28. april blev der delt materiale ud sammen LO Storkøbenhavns Miljøudvalg på en række S-togs og Metro-stationer i Storkøbenhavn. Det blev meget godt modtaget.

e. På Jyllandspostens hjemmeside er en lang række artikler om arbejdsulykker. Se dem på EPN.dk/farligtarbejde.

f. Smædeprisen som normalt bliver udelt den 28.4 uddeles den 27.5 til Arpe og Holm, der er byggeledelse ved Tivoli kongrescenter. En aktindsigt hos Arbejdstilsynet har vist 46 reaktioner inden for 1½ år mest om orden og ryddelighed og nedstyrtningsfare og støv.

g. Næste EWHN konference bliver i Leeds den 9.-12.9.2010. Vi regner med 30 deltagere fra Danmark.

h. EU arbejder med ændringer af skærmdirektiv og direktiv om tunge løft som sammenlægges, samt i de første udkast der er kommet forsvinder der mange af de gode elementer der var i de nugældende direktiver og der lægges op til sundhedstjek.

i. AAA´s arbejde fra før studieturen til Sovjet i 1985 er beskrevet på en side i PET-kommisionens beretning.

Der var følgende bemærkninger til beretningen :

Leif Nielsen, LPSF spurgte om der var eksempler på at man havde overladt sikkerhedsarbejdet til et eksternt firma. Janne Hansen pegede på at der nok ikke var eksempler på, at det hele var overladt til eksterne, men på de certificerede virksomheder er det i stort omfang overladt til de certificerings virksomheden. Allan Pleman, PROSA pegede på at der er en del steder man lægger APV’en ud til eksterne. Janne mente at der nok var en tendens til at APV’en var blevet gjort for store og at den nemt kom til at virke uvedkommende. Hun mente derfor vi skulle overveje at gå til bage til ”simple living”.

Torben Saxtorp fra 3F Bygge, Jord og Miljø oplyste, at når man er certificeret så kommer dem der skal kontrollere certificeringen aldrig uanmeldt, men varsler det god tid i forvejen. Herefter får pladsen besked på at gøre den ren og ryddelig.

Benny tidligere Malerne og Arbejdstilsynet havde indtryk af at rådgivningsfirmaerne alene rådgav ledelsen i firmaerne. Oplyste endvidere om et firma der indregnede betaling af bøder til Arbejdstilsynet i budgettet. Derfor er det også langt mere effektivt når Arbejdstilsynet stopper arbejdet med straks-påbud.

Peter Raben HK Stat oplyste om velbesøgt fyraftensmøde om HR-ledelse og professionalisering af arbejdsmiljøarbejdet. HK Stat er interesseret i at arbejde videre med problemstillingen og meget gerne samme med AAA.

Stig Andersen fra Metal Hovedstaden oplyste om APV som opfattes spild af tid, i stedet for at tingene blev løst hurtigt uden for mange formaliteter. Ville gerne have en sikkerhedsleder der havde fokus på og var specialiseret i arbejdsmiljø. Janne oplyste at sikkerhedslederen i Italien skal have 100 timers uddannelse.

Kenn fra 3F Nordøstsjælland spurgte om konsekvenserne af svækkelsen af det objektive ansvar i lovgivningen. Janne oplyste det mere var Politiets nye involvering arbejdsskadesagerne der bremsede sagerne. Politiet kender ikke arbejdsmiljøloven, hvilket ses af deres ulykkes-rapporter. Arbejdstilsynets beskrivelse af ulykker bør vedlægges. Torben foreslog fagforenings-tilrettelagt kursus for og kontaktnet til Politiet. Stig spurgte om Politiets uddannelse i arbejdsmiljø. Benny mente, at AT skulle undervise politiet.

Leif Nielsen foreslog møde om APV på R98.

Peter Raben ønskede fokus på efterløn og 12 minutter mere og fysisk og psykisk nedslidning. Janne oplyste at Fagligt Ansvar i samarbejde med LO Storkøbenhavn havde planer om et møde med de Socialdemokraterne, SF og EL om arbejdsmiljøet efter en ny regering.

Kenn oplyste om en læge fra Aalborg, der mente, at arbejdsulykkernes mørketal var 2½ gange større end de anmeldte.

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad 5. Regnskab og budget.

Kasserer, Allan Pleman, redegjorde for det forbrugte i regnskabet. Peter Raben spurgte om udgifterne til EU-kampagnen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Herefter blev der redegjort for budgettet som ligeledes blev enstemmigt vedtaget.

Klokken var nu 19.40 og der blev aftalt pause til kl. 20.00.

Ad 6. Indkomne forslag

a. Nedlæggelse af girokonto i forbindelse med afholdelse EWHN konference i 2002. Beløbet tilhører EWHN og skal overføres til en fælles EWHN konto.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

EWHN har i dag 2 andre kontoer i Holland, Skotland og Italien. Thora Brendstrup er præsident for EWHN, som søger status som NGO.

b. Forslag til udtalelse om den nye organisering af arbejdsmiljøarbejdet ” Fra sikkerhed til arbejdsmiljø”

Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget.

c. Forslag til udtalelse om forkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2 år. ”Dagpengereformen er en pest for arbejdsmiljøet”

Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7. Valg af bestyrelse og suppleanter

Stig Anderson maskinarbejder og medlem af Metal Hovedstadens Miljøudvalg modtog nyvalg

Følgende genopstillede :

Allan Larsen LPSF

Claus Mehlsen 3F Nordøstsjælland

Freddy Ridderhaugen TIB Valby

Ditte Andersen, FOA KLS

Allan Pleman, PROSA

Thora Brendstrup ; Arbejdsmediciner

Janne Hansen : Metal Hovedstaden, 3F-Kastrup

Alle 8 blev valgt.

Som suppleant opstillede

Kenn Jensen, 3F Nordøstsjælland og Ninna Hedeager Olsen fra LPSF.

Begge 2 blev valgt.

Valg af revisorer

Som ekstern revisor blev foreslået : Revision Vadestedet Som intern revisor blev foreslået Nanette Juhler Nielsen Som intern revisorsuppleant Gorm Christiansen

Alle 3 blev valgt

Eventuelt.

Janne Hansen opfordrede til gode ideer til Nyhedsbrevet. AAA har en journalist Hans Brinkmann tilknyttet.

Fredag den 10. juni har Arbejdsmedicinsk klinik i Region Hovedstaden reception på Bispebjerg Hospital. Herefter takkede formanden og dirigenten forsamlingen for årets indsats og god ro og orden.

Mødet sluttede 20.40

 

Der er lukket for kommentarer.