Vedtægter

Hent vedtægterne som pdf fil

§ 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere for et bedre Arbejdsmiljø.

§ 2. Foreningens formål Foreningens formål er – i samarbejde med arbejdspladser og fagbevægelse – at støtte det faglige arbejdsmiljøarbejde, og sprede oplysninger om sundhedsfarer på arbejdspladserne og om forholdene for arbejderklassen i øvrigt – for her igennem at støtte arbejderklassens kamp på dens egne betingelser.

§ 3. Foreningens medlemmer.

Som medlemmer kan optages alle, der aktivt støtter foreningens formål, og som betaler kontingent. Som kollektive medlemmer kan optages klubber, fagforeninger og andre faglige organisationer. Ansøgning om optagelse godkendes af bestyrelsen. Et medlemskab giver ret til én stemme.

Andre typer af virksomheder og organisationer (ej politiske partier) har mulighed for at blive støttemedlem med taleret – og uden stemmeret. Medlemskab af denne type opgøres på generalforsamlingen.

§ 4. Foreningens ledelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer + 2 suppleanter, heraf halvdelen arbejdere. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen blandt foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling i maj måned. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Stk. 2.

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer + 1 suppleant. Den ene revisor skal være registreret.

Stk. 3.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand og kasserer.

Stk. 4.

Kassereren er pligtig til at føre regnskabet på forsvarlig vis. Hos kassereren må kun være den nødvendige kassebeholdning. Overskydende beløb indsættes i et anerkendt pengeinstitut og kan kun hæves med kassererens og formandens underskrift / skriftlig bekræftigelse.

Stk. 5.

Ekstraordinær bevilling af midler kan kun finde sted på lovligt indvarslede generalforsamlinger, ordinære eller ekstraordinære.

Stk. 6.

Foreningen tegnes af bestyrelsen, som kan give fuldmagt til formanden og kassereren i fællesskab i forbindelse med økonomiske transaktioner. Dog ved optagelse af lån i foreningens navn tegner den samlede bestyrelse. Foreningen hæfter kun med sin formue, idet intet medlem kan gøres personlig ansvarlig.

§ 5. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle, der har betalt kontingent. Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden :

1. Valg af dirigent.  2. Valg af referent.  3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.  4. Beretning fra bestyrelsen.  5. Regnskab.  6. Indkomne forslag.  7. Valg af bestyrelse + suppleanter.  Valg af revisorer + suppleant.  8. Eventuelt.

§ 6. Foreningens midler.

Medlemskontingentet for enkeltmedlemmer, klubber, fagforeninger og andre faglige organisationer samt støttemedlemskaber, fastsættes årligt på generalforsamlingen. Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling.

§ 7. Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan kun ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede..

§ 8. Foreningens ophævelse.

Foreningen kan ophæves, hvis der på 2 generalforsamlinger med en måneds mellemrum hver gang opnås 2/3 flertal herfor. Indkaldelse til generalforsamling med henblik på foreningens ophævelse sker med mindst 3 ugers varsel. Ved foreningens ophævelse tilfalder foreningens midler en forening med et tilsvarende formål efter generalforsamlingens ønske.

§ 9. Ikrafttræden.

Disse vedtægter træder i kraft den 1. juni 2002.

Vedtægter fra 1. maj 1977 revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. maj 1986.

Vedtægterne er ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 19.1.87.

Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamling den 25. maj 1993.

Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamling 21. maj 2002.

Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamling 31. maj 2005.

Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamling 23. maj 2006.